ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie techniczno-ekonomiczne, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zespół działań ograniczających zużycie energii cieplnej w budynku, źródle ciepła i sieci ciepłowniczej.
Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:
 • premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 • dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dotacje i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy posiadający wykonany audyt energetyczny następujących obiektów:
 • budynków mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie),
 • budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu),
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe),
 • lokalnej sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do budynków z lokalnego źródła ciepła),
 • lokalnego źródła ciepła (kotłownia lub węzeł cieplny, dostarczające nośnik ciepła bezpośrednio do instalacji co i cwu w budynku albo ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła o mocy do 11.6 MW wraz z siecią ciepłowniczą).
Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, a więc: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.
Premia oraz kredyt termo modernizacyjny nie przysługuje budynkom takim jak np.: obiekty handlowe, obiekty należące do Skarbu Państwa (np. gmachy sądów, komendy policji), obiekty dydaktyczne nie należące do jednostek samorządu terytorialnego (np. gmachy uczelni wyższych), obiekty biurowe sektora prywatnego.

Premia termomodernizacyjna
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu, lecz nie więcej jak 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie więcej jak dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. W przypadku budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi, do określenia premii termo modernizacyjnej przyjmuje się wartość kredytu, kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przewidywane roczne oszczędności kosztów energii jedynie w odniesieniu do części mieszkalnej budynku.

Warunki uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej
Podstawowym warunkiem przyznania kredytu i uzyskania premii termomodernizacyjnej jest wykazanie w audycie energetycznym, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,
 • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
 • w budynkach, w których w ramach termomodernizacji planowane są prace związane z ociepleniem budynku oraz modernizacją systemu grzewczego – co najmniej o 25%,
 • dla sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła – co najmniej o 25%.

Jakie prace należy ująć w audycie energetycznym?
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można rozpatrzeć następujące ulepszenia:
 • ocieplenie ścian, dachów (stropodachów), stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłóg na gruncie,
 • wymianę okien i drzwi oraz poprawę systemu wentylacji (poprzez np. montaż nawiewników),
 • modernizację lub wymiana źródeł ciepła,
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,
 • zainstalowanie automatyki sterującej źródłem ciepła i instalacją,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykonanie przyłącza do zcentralizowanego źródła ciepła, przy likwidacji źródła lokalnego.
audyty2
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8