ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Co to jest audyt remontowy?
Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego oraz przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, określające jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt remontowy został wprowadzony ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W oparciu o audyt remontowy właściciel budynku może ubiegać się o premię remontową.

Co to jest przedsięwzięcie remontowe?
Przedsięwzięcie remontowe jest to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją polegające na:
  • remoncie budynków wielorodzinnych,
  • przebudowie budynków wielorodzinnych , w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wymianie okien w budynkach wielorodzinnych lub remoncie balkonów,
  • wyposażeniu budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (np. doposażenie w dźwig osobowy).
Kto może ubiegać się o premię remontową?
Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
Z premii mogą korzystać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego.
Kredyt remontowy nie może być przeznaczony na remont lokali, za wyjątkiem okien i balkonów należących do lokali mieszkalnych.

Premia remontowa
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie remontowe. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu, lecz nie więcej jak 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem audytu remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z powyższym opisem i wskaźnika powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. Czyli wraz ze wzrostem udziału lokali niemieszkalnych w budynku wielorodzinnym maleje wielkość premii remontowej.

Warunki uzyskania kredytu i premii remontowej
Podstawowym warunkiem przyznania kredytu i uzyskania premii remontowej jest wykazanie w audycie remontowym, że w wyniku proponowanych prac nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,05 – 0,3 – co najmniej o 10%,
  • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,3 – 0,7 – co najmniej o 25%,
oraz wskaźnik kosztu mieści się w granicach 0,05 – 0,7.

W ustawie został określony minimalny wskaźnik przedsięwzięcia remontowego, tym samym wykluczając możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów. Przepisy wykluczają również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie).

W przypadku budynków, dla których była już przyznana wcześniej premia remontowa lub termo modernizacyjna, warunek zmniejszenia zapotrzebowania na energię (w zależności od przypadku) może wynosić 5% lub 0%. Czyli w budynku, który otrzymał premię termo modernizacyjną, można wykonać audyt remontowy bez wykazywania usprawnień zmniejszających energię cieplną.

Co to jest wskaźnik kosztu?
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnych za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Przykład:
Dla II kwartału 2011 r. cena GUS 1 m2 pow. użytkowej budynku wyniosła: 3 819 zł
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1 000 m2
Koszt prac przewidzianych do realizacji w audycie remontowym:400 000 zł

Wskaźnik kosztu wynosi: 400 000/1 000 /3 819 = 0,105

audyty
audyty3
audyty4
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8