ul. Polna 3c
05-092 Łomianki
tel. 604 863 430
602 368 256
kowalczyk@energosan.pl
oferta ofirmie kwalifikacje realizacje kontakt2
Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
Świadectwo charakterystyki energetycznej, inaczej certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany. Świadectwo określa w sposób obliczeniowy wielkość rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Od kiedy i na podstawie jakich przepisów zostały wprowadzone świadectwa charakterystyki energetycznej?
Świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wprowadzone w Polsce od 1 stycznia 2009 r. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska wdrożyła ww. dyrektywę poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373). Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z metodologią obliczania charakterystyki i wzorami świadectw określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. – Dz. U. nr 201, poz. 1240.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia świadectwa?
Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową podlegającemu zbyciu lub najmowi. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Zgodnie z art. 63 ust. 3, w przypadku przebudowy lub remontu budynku, w wyniku którego uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku, właściciel ma obowiązek zapewnić sporządzenie nowego świadectwa.

Obowiązek sporządzenia świadectwa nie obowiązuje jedynie dla budynków:
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2×rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła co najmniej:
  • studia magisterskie albo
  • studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe;
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod hasłem "świadectwa energetyczne" prowadzony jest rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin lub ukończyły odpowiednie studia podyplomowe.
audyty
audyty2
audyty3
audyty5
audyty6
audyty7
audyty8