Co to jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,   umożliwia pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania działań poprawiających efektywność energetyczną w postaci tzw. białych certyfikatów (świadectwa efektywności energetycznej – zbywalne prawa majątkowe).

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej to produkt giełdowy, którym obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to tzw. Prawa Majątkowe – które mogą być sprzedane, a uzyskana kwota stanowi przychód. Istnieją podmioty, które mają ustawowy obowiązek odkupić białe certyfikaty, jeżeli te znajdują się na giełdzie. Oznacza to, że posiadacz białych certyfikatów ma dużą pewność, że będzie mógł je sprzedać po cenie rynkowej.

Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Każdy, kto zamierza przeprowadzić modernizację, która spowoduje obniżenie zużycia energii w dowolnej postaci. Poczynając od osób prywatnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, przez spółki prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki państwowe, instytucje państwowe aż po jednostki samorządu terytorialnego – urzędy, gminy itp.

Kiedy można składać wniosek o białe certyfikaty?

O białe certyfikaty należy wnioskować przed rozpoczęciem planowanej modernizacji. Za rozpoczęcie modernizacji uznaje się podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji lub zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji, jeżeli realizujemy projekt własnymi siłami.

Co należy zrobić, żeby dostać białe certyfikaty?

Żeby dostać białe certyfikaty należy planować przeprowadzenie modernizacji, a przed jej rozpoczęciem złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednym z załączników do wniosku jest Audyt Efektywności Energetycznej, potwierdzający ilość planowanej do uzyskania oszczędności energii – to na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota finansowa dofinansowania jakie można uzyskać w wyniku zrealizowania modernizacji.

Za jakie modernizacje można dostać białe certyfikaty?

W ogólnym ujęciu, białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej można dostać za przeprowadzenie modernizacji takich, jak:

 • termomodernizacja budynków, docieplenie ścian, dachów, podłóg, wymiana okien i drzwi, wymiana kotłów grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymiana oświetlenia w budynkach, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i tym podobne;
 • wymiana lub modernizacja sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła w kotłowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, modernizacja pomp, wymiana napędów elektrycznych, wymiana wentylatorów, zastosowanie falowników przy napędach elektrycznych, zastosowanie automatyki i sterowania i inne;
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (także ulicznego), wymiana lub modernizacja instalacji i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych do produkcji i obróbki;
 • wymiana, modernizacja lub zastosowanie sterowania automatycznego w oświetleniu, napędach elektrycznych, wentylatorach, pompach, sprężarkach, itp.;
 • wykonanie odzysku ciepła z dowolnej instalacji: z instalacji sprężonego powietrza, instalacji chłodniczej, z procesów przemysłowych, ze ścieków, z wentylacji, ze spalin i z innych procesów;
 • izolacja cieplna gorących rurociągów przemysłowych, izolacja cieplna instalacji chłodu, izolacja cieplna zaworów i maszyn gorących;
 • ograniczenie strat transformatorów, strat sieciowych, strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Czy można dostać białe certyfikaty, jeśli korzystamy z innej formy dofinansowania?

Tak, bezzwrotne dofinansowanie w postaci białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, można łączyć z innymi formami dofinansowania (z pewnymi ograniczeniami). Nie można dostać białych certyfikatów, jeżeli dodatkową formą finansowania jest premia termomodernizacyjna lub jeżeli inna forma dofinansowania przekracza już dopuszczalną wysokość dofinansowania tego projektu (co określane jest indywidualnie dla każdego projektu odrębnymi przepisami).

Jaka jest wysokość dofinansowania, którą można uzyskać w postaci białych certyfikatów?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od tego, ile energii zostanie zaoszczędzone w ciągu roku w wyniku planowanej modernizacji, zatem zależy od efektu energetycznego. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można szacować, że dla typowych projektów, uzyskana wartość pieniężna białych certyfikatów może wynieść:

 • wymiana oświetlenia na LED – około 10-15% kosztów modernizacji,
 • termomodernizacja budynków – około 10-20% kosztów modernizacji,
 • wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowaną – około 5-15% kosztów modernizacji,
 • wymiana kotłów grzewczych – około 10-40% kosztów modernizacji,
 • wymiana napędów elektrycznych – około 20-25% kosztów modernizacji.