Świadectwo charakterystyki energetycznej i projektowa charakterystyka energetyczna

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, inaczej certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany. Świadectwo określa w sposób obliczeniowy wielkość rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Od kiedy i na podstawie jakich przepisów zostały wprowadzone świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wprowadzone w Polsce od 1 stycznia 2009 r. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska wdrożyła ww. dyrektywę poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373). Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z metodologią obliczania charakterystyki i wzorami świadectw określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Obowiązek sporządzania świadectw dotyczy:

 • Budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajmowanego.
 • Budynku, gdy powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Obowiązek sporządzenia świadectwa nie obowiązuje jedynie dla budynków:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2•rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
  • lub posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury prowadzony jest rejestr osób, które są uprawnione do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest projektowa charakterystyka energetyczna?

Projektowa charakterystyka energetyczna, stanowi część składową projektu architektoniczno-budowlanego. Na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obowiązek dołączenia do projektu charakterystyki energetycznej budynku nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Czym różni się projektowa charakterystyka energetyczna budynku od świadectwa charakterystyki energetycznej?

Projektowa charakterystyka energetyczna musi być wyznaczona zgodnie z tą samą metodyką, według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Czyli obliczenia wykonuje się tak samo jak dla certyfikatu energetycznego. Projektowa charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany, zaś świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego.

Co powinna zawierać charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku powinna zawierać: właściwości cieplne przegród zewnętrznych, sprawności energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a także dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. W przepisach brak ściśle określonej formy projektowej charakterystyki energetycznej.