Inne opracowania energetyczne i ekologiczne

Obliczenia efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych w wyniku przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych

Niektóre instytucje dofinansowujące działania termomodernizacyjne nie wymagają wykonywania audytów energetycznych zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. We wnioskach o dofinansowanie należy jedynie udokumentować efekty energetyczne i ekologiczne danego przedsięwzięcia. W tym celu można zamówić opracowanie, które opisuje stan istniejący i docelowy (po termomodernizacji) budynku, z określeniem ww. efektów.

Raporty z monitorowania wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń osiągniętej po przeprowadzonej termomodernizacji

Przy niektórych konkursach instytucje dofinansowujące, w celu udokumentowana osiągnięcia zakładanego efektu energetycznego i ekologicznego po zakończeniu procesu termomodernizacyjnego, wymagają przez kilka kolejnych lat składania raportów z monitorowania wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń. Raporty wykonuje się na podstawie zmierzonego zużycia ciepła lub energii elektrycznej.

Weryfikacje mocy zamówionej w celu zmiany umowy u dostawcy ciepła

Celem opracowania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez korektę umów na dostawę ciepła w części opłat stałych tzn. weryfikację mocy zamówionej.

W istniejących budynkach, na przestrzeni lat, często były wykonywane prace termomodernizacyjne (np. wymiana okien w lokalach mieszkalnych, ocieplenie stropodachu) nie obejmujące całego obiektu, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie obciążenia cieplnego (tzw. zapotrzebowane na moc cieplną). Ponadto obliczenia obciążenia cieplnego wykonywane kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy ciepło nie było drogim towarem, często zawierają duży “zapas”. Opracowanie weryfikujące moc zamówioną może spowodować obniżenie kosztów ogrzewania od kilku do kilkunastu procent, w zależności od zmian w bryle budynku.