Co to jest audyt energetyczny?

Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii, eksploatacja budynków staje się coraz bardziej kosztowna. Właściciel bądź zarządca danej nieruchomości może temu zaradzić poprzez poprawne wykonanie termomodernizacji danego obiektu. Inwestycja taka nie tylko pozwoli zredukować koszty eksploatacyjne budynku, ale również w znaczący sposób wpłynie na poprawę komfortu jego użytkowania. Aby taka termomodernizacja została wykonana w sposób poprawny, należy przed przystąpieniem do prac wykonać audyt energetyczny.

Audyt energetyczny jest to opracowanie techniczno-ekonomiczne, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zespół działań ograniczających zużycie energii cieplnej w budynku, źródle ciepła i sieci ciepłowniczej.

Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Poprawne wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przynosi następujące korzyści:

 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku,
 • podniesienie komfortu użytkowania budynku,
 • redukcję emisji poprzez zmniejszenie ilości spalanych paliw potrzebnych do zasilenia obiektu w energię.

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:

 • premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 • Regionalne Programy Operacyjne,
 • dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dotacje i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • program Czyste Powietrze.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy posiadający wykonany audyt energetyczny następujących obiektów:

 • budynków mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie),
 • budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu),
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe),
 • lokalnej sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do budynków z lokalnego źródła ciepła),
 • lokalnego źródła ciepła (kotłownia lub węzeł cieplny, dostarczające nośnik ciepła bezpośrednio do instalacji co i cwu w budynku albo ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła o mocy do 11.6 MW wraz z siecią ciepłowniczą).

Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, a więc: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia oraz kredyt termo modernizacyjny nie przysługuje budynkom takim jak np.: obiekty handlowe, obiekty należące do Skarbu Państwa (np. gmachy sądów, komendy policji), obiekty dydaktyczne nie należące do jednostek samorządu terytorialnego (np. gmachy uczelni wyższych), obiekty biurowe sektora prywatnego.

Premia termomodernizacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 966) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu, lecz nie więcej jak 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie więcej jak dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. W przypadku budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi, do określenia premii termo modernizacyjnej przyjmuje się wartość kredytu, kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przewidywane roczne oszczędności kosztów energii jedynie w odniesieniu do części mieszkalnej budynku.

Warunki uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej

Podstawowym warunkiem przyznania kredytu i uzyskania premii termomodernizacyjnej jest wykazanie w audycie energetycznym, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,
 • dla sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła – co najmniej o 25%.
 • w budynkach, w których w ramach termomodernizacji planowane są prace związane z ociepleniem budynku oraz modernizacją systemu grzewczego – co najmniej o 25%,
 • dla sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła – co najmniej o 25%.

Jakie prace należy ująć w audycie energetycznym?

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można rozpatrzeć następujące ulepszenia:

 • ocieplenie ścian, dachów (stropodachów), stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłóg na gruncie,
 • wymianę okien i drzwi oraz poprawę systemu wentylacji (poprzez np. montaż nawiewników),
 • modernizację lub wymiana źródeł ciepła,
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,
 • zainstalowanie automatyki sterującej źródłem ciepła i instalacją,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykonanie przyłącza do zcentralizowanego źródła ciepła, przy likwidacji źródła lokalnego.