Co to jest audyt remontowy?

Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego oraz przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, określające jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt remontowy został wprowadzony ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W oparciu o audyt remontowy właściciel budynku może ubiegać się o premię remontową.

Co to jest przedsięwzięcie remontowe?

Przedsięwzięcie remontowe jest to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją polegające na:

 • remoncie budynków wielorodzinnych,
 • przebudowie budynków wielorodzinnych , w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 • wymianie okien w budynkach wielorodzinnych lub remoncie balkonów,
 • wyposażeniu budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (np. doposażenie w dźwig osobowy).

Kto może ubiegać się o premię remontową?

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
Z premii mogą korzystać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego.
Kredyt remontowy nie może być przeznaczony na remont lokali, za wyjątkiem okien i balkonów należących do lokali mieszkalnych.

Premia remontowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 966) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie remontowe. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu, lecz nie więcej jak 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem audytu remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z powyższym opisem i wskaźnika powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. Czyli wraz ze wzrostem udziału lokali niemieszkalnych w budynku wielorodzinnym maleje wielkość premii remontowej.

Warunki uzyskania kredytu i premii remontowej

Podstawowym warunkiem przyznania kredytu i uzyskania premii remontowej jest wykazanie w audycie remontowym, że w wyniku proponowanych prac nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

 • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,05 – 0,3 – co najmniej o 10%,
 • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,3 – 0,7 – co najmniej o 25%,

oraz wskaźnik kosztu mieści się w granicach 0,05 – 0,7.

W ustawie został określony minimalny wskaźnik przedsięwzięcia remontowego, tym samym wykluczając możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów. Przepisy wykluczają również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie).

W przypadku budynków, dla których była już przyznana wcześniej premia remontowa lub termo modernizacyjna, warunek zmniejszenia zapotrzebowania na energię (w zależności od przypadku) może wynosić 5% lub 0%. Czyli w budynku, który otrzymał premię termo modernizacyjną, można wykonać audyt remontowy bez wykazywania usprawnień zmniejszających energię cieplną.

Co to jest wskaźnik kosztu?

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnych za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Przykład:

Dla III kwartału 2019 r. cena GUS 1 m2 pow. użytkowej budynku wyniosła:4 376 zł
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi:1 000 m2
Koszt prac przewidzianych do realizacji w audycie remontowym:400 000 zł
Wskaźnik kosztu wynosi: 400 000/1 000 /4 376 = 0,091

AUDYT ENERGETYCZNY CZY REMONTOWY?

W celu ułatwienia podjęcia decyzji, który z audytów (energetyczny czy remontowy) jest właściwy dla danego budynku, poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych informacji.

AUDYT ENRGETYCZNY

AUDYT REMONTOWY

Nie ma wymagań odnoście roku oddania budynku do użytkowania

Tylko dla budynków oddanych do użytkowania przed 14 sierpniem 1961.

Brak wymagań dotyczących statusu prawnego podmiotu korzystającego z premii.

Z premii mogą korzystać: osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnia mieszkaniowa i tbs

Premia przysługuje przy wykonaniu audytów dla: budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

Premia przysługuje przy wykonaniu audytów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Może obejmować tylko usprawnienia termomodernizacyjne, czyli przynoszące oszczędności w zużyciu energii cieplnej (np. wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych) w częściach wspólnych i lokalach mieszkalnych

Zakres: prace termomodernizacyjne i remontowe w częściach wspólnych oraz okna, balkony i instalacja c.o. w lokalach.

Nie można rozpatrywać modernizacji w części usługowej

Można rozpatrywać modernizację w części usługowej

Wysokość premi
Najniższa wartość z podanych:
 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu,
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Wysokość premi
Najniższa wartość z podanych:
 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu,
 • 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego,
 • z zastrzeżeniem, że jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku)
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%
 • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
 • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • co najmniej o 10%, jeżeli wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70
 • co najmniej o 25%, jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3
 • co najmniej 5%, jeżeli przekazano już premię remontową przy wykazanych oszczędnościach ciepła poniżej 25%
 • 0%, jeżeli przekazano już premię remontową przy wykazanych oszczędnościach ciepła co najmniej 25%.